smART Sketcher Sekretesspolicy

Flycatcher Corp Ltd., dess dotterbolag och filialer (“Flycatcher”, “vår” eller “vi”) respekterar dess användares sekretess (“Användare” eller “du”) för deras smART Sketcher applikation (“App”) och är engagerade att skydda din information. Den här Sekretesspolicyn förklarar vår informationsinsamling, hantering, förvaring och avslöjande av Användares Personliga Information och icke-personliga information (båda enligt definition nedan), likväl som föräldrars medgivande gällande barn under tretton (13) år ( ett “Barn” eller “Barnen”), i enlighet med U.S. Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”).

Den levererade Appen och tjänsterna hänvisas till både enskilt och kollektivt, här nedan i “Tjänst(er)”. Termer skrivna med versaler som inte är definierade här nedan, ska ha betydelsen som tillskrivs dem i slutanvändarens licensavtal som finns tillgängligt på Appen och: https://smartsketcher.com/sv/eula (“EULA”), i vilken den här Sekretesspolicyn är inkorporerad som referens.

Registrering

Alla användare måste skapa ett konto (“Konto”). Vänligen notera att då Flycatcher erbjuder dess tjänster till användare genom att främst inrikta sig på barn, så kommer den här Sekretesspolicyn att fokusera på att leverera information, som är avsedd för Barnens användning av tjänsterna, till förälder(rar) eller vårdnadshavare(arna) (“Förälder(rar)”).

För att ett Barn ska kunna använda Tjänsterna som vi erbjuder via Appen, krävs det att en förälder skapar ett konto. Under Appens registreringsprocess, kommer vi att be föräldrarna att uppge specifik information, såsom: Förälderns för- och efternamn, förälderns e-postadress och lösenord. Alla konton ger möjligheten att skapa flera olika profiler för varje barn (en “Profil”). Under skapandet av ett Barns Profil, kommer vi att be barnet att uppge specifik information, såsom: Barnets smeknamn, kön, födelseår, och åtminstone ett av intressena från listan som finns i Appen. Vi kommer inte att kräva att ett Barn uppger annan information än den som är nödvändig för användningen av Tjänsterna och vi rekommenderar starkt att barn aldrig uppger någon Personlig Information i deras Profil. Vänligen notera att barn kan välja om de vill dela sin information med oss eller inte, men en del tillbehör kommer inte att fungera utan dem. Resultatet blir att Barn inte kommer att kunna få åtkomst till alla tillbehör om den nödvändiga information inte har uppgivits.

För att avsluta registreringsprocessen, kommer föräldern att ombes att lösa en utmaning (t.ex., en matematisk övning). När den är löst, kommer registreringen att avslutas och ett bekräftelsemeddelande kommer att skickas till förälderns e-post med en länk till Appens Sekretesspolicy. Föräldrar kommer även att få möjligheten att använda en pin-kod eller ett lösenord för framtida kontakt med oss, och på så vis bekräfta sin identitet.

Vilken information samlar vi in och hur samlar vi in den

Vår App erbjuder flera aktiviteter, inklusive aktiviteter som samlar in information från användarna. Nedan sammanfattar vi potentiella instanser för insamling och redogör för hur och när vi kommer att meddela föräldern och/eller be om förälderns samtycke (i den utsträckning detta är nödvändigt). Om vi samlar in Personlig Information från en Användare, kommer vi endast att behålla den informationen så länge detta är nödvändigt för att (i) utföra aktivitetsförfrågan eller för att möjliggöra Barnets fortsatta deltagande i aktiviteten, (ii) försäkra säkerheten för våra Användare och Tjänster, eller (iii) lagstiftning kräver det. Om vi upptäcker att vi har samlat in Personlig Information från ett Barn på ett sätt som är oförenligt med COPPA:s krav, så kommer vi antingen att radera den Personliga Informationen eller direkt söka upp Föräldern så att denne kan ge sitt samtycke gällande insamlingen.

Vi samlar in två typer av information: (i) information som identifierar (antingen direkt eller indirekt) en enskild individ, såsom informationen som samlades in vid registrering av Appen – en förälders (eller användare som inte är ett barn) namn, e-postadress och telefonnummer (“Personlig Information”); och (ii) information som inte direkt eller indirekt identifierar, och inte kan användas för att identifiera, en enskild användare (“Icke-personlig information”).

Vänligen notera att vår App också har åtkomst till din enhets bildbibliotek (och kamera), så att Användaren ska kunna välja en bild från deras enhets fotogalleri och skicka den via Appen för skissning. Vid första användning, kommer vi att be att Användaren ger sitt medgivande, före vi får åtkomst till deras fotogalleri, och du kan, när som helst, inaktivera vår åtkomst via Appens inställningsskärm.

ändamål för Appens Informationsinsamling

När användare (inklusive barn) interagerar med oss, kommer en del information automatiskt att samlas in, för att göra vår App mer intressant och användbar, samt för flera andra ändamål relaterat till vårt företag, exempelvis vilka aktiviteter som används mest i Appen. Den här information används främst för interna ändamål, för att:

  • anpassa innehållet och godkänna Appen.
  • utföra forskning och analyser för att bemöta vår Apps verkställande.

Om vi samlar in (eller tillåter andra att samla in) information som anses vara Personlig Information från Användare som är Barn för andra ändamål, så kommer vi att informera Föräldrarna och be om samtycke före sådan insamling utförs.

Avslöjande av Personlig information

Vi kan även dela eller avslöja Personlig Information insamlad från Användare i ett begränsat antal instanser, inklusive följande:

  • Vi kan dela information med våra dataprocessorer vid behov så att de kan utföra en affärsmässig, professionell eller tekniksupport funktion åt oss.
  • Vi kan avslöja personlig information om detta är tillåtet eller krävs enligt lag, exempelvis, som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning. I den uträckning som gällande lagstiftning tillåter det, kan vi även avslöja personlig information insamlad från barn (i) för brottsbekämpning eller på förfrågan av en offentlig instans (inklusive skolor eller barnomsorg); (ii) om vi anser att avslöjandet kan förhindra ett brott, underlätta en undersökning relaterad till allmänhetens säkerhet eller skyddar säkerheten för ett Barn som använder vår App; (iii) för att skydda säkerheten eller integriteten av vår App och annan teknik, såsom tekniken för våra Dataprocessorer; eller (iv) för att göra det möjligt för oss att ta försiktighetsåtgärder gällande ansvarsskyldighet.

Radering av information

När en Användare har registrerats för vår App, använder vi flera metoder för att tillåta Användarna att få åtkomst till, ändra eller radera den Personliga Informationen eller Icke-personliga informationen som vi har samlat in:

  1. Via Appens inställningsskärm, kan Användare trycka på “radera konto” knappen, och kontot listas som “Raderat”.
  2. Via profilens “redigera & radera” skärm, kan användare dra den efterfrågade informationen till soptunnan, och Barnets profil listas som “raderad”.
  3. Skicka oss en förfrågan att radera användarens konto/profil genom att skicka ett e-postmeddelande till: support@flycatcherapps.com eller genom att klicka på support-länken på appens inställningsskärm.
  4. Så fort en profil raderats, finns det ingen ytterligare information om barnet förvarad/sparad på Flycatcher.

Vid all kontakt, vänligen inkludera Barnets profils smeknamn och förälderns e-postadress. För att skydda barnens sekretess och säkerhet, kommer vi att ta lämpliga åtgärder för att hjälpa till att bekräfta en förälders identitet före vi ger åtkomst till någon personlig information.

Föräldrars val och kontroll

Våra tjänster har inte för avsikt att samla in Personlig information från barn. Om du misstänker att ditt barn deltar i en aktivitetet som samlar in personlig information, och du eller annan förälder INTE har erhållit ett e-postmeddelande gällande detta, eller om ditt samtycke inte sökts, vänligen kontakta oss på: support@flycatcherapps.com. När som helst, kan du be om radering av all sådan personlig information som är associerad med ett barns enskilda profil (i den utsträckningen sådan Personlig Information gavs), och vi kommer att radera den personliga informationen vi har samlat in och lagrat i anslutning till Profilen från alla gällande anspråk. Vänligen ha i åtanke att en förfrågan att radera information även kan leda till att en Profil, ett Konto, ett medlemskap eller annan Tjänst avslutas.

Vi poängterar även att vi inte kommer att använda Föräldrars e-postadresserm som uppgavs för ändamålet att få föräldrarnas samtycke, för att skicka marknadsföringsmaterial till Föräldern, om inte Föräldern uttryckligen har valt att få marknadsföring vi e-post, eller enskilt har deltagit i en aktivitet som möjliggör sådan e-postkontakt.

Tredje Part(er)

Flycatchers kan anlita tredje part leverantörer av specifika produkter eller tjänster, så att dessa kan agera på våra vägnar, såsom analytiska tjänster o.s.v. (“Tredje Part(er)”). De här Tredje parterna kan passivt samla in och behålla information om Användare. Tredje Parter, som är anlitade av Flycatcher, kommer noggrant att väljas ut av Flycatcher så att gällande sekretesslagstiftning efterlevs.

Push-Meddelanden

Push-meddelanden är meddelanden på mobilen och andra enheter som vanligtvis associeras med nedladdade applikationer, och som går att kommunicera till enhetsinnehavaren även när Appen inte är i bruk. Vid din första användning kommer vi att be att Användaren samtycker till att Barnet erhåller push-meddelanden från vår App, som samlar in en enhetsidentifierare, och du kan, när som helst, förhindra ytterligare meddelanden via Appens inställningsskärm. Slutligen, vi kommer inte att associera enhetsidentifieraren med annan Personlig Information utan att först ha kontaktat föräldern och fått dennes medgivande.

Datasäkerhet, Integritet och Lagring

Säkerheten, integriteten och konfidentialiteten för din information är extremt viktig för oss. Vi har implementerat tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsmetoder som är designade för att skydda Användarens information från oauktoriserad åtkomst, avslöjande, användning och modifiering. Emellanåt, granskar vi våra säkerhetsprocesser för överväga lämplig ny teknik och metoder. Vänligen var medveten om att trots detta, trots att vi gör vårt bästa, är inga säkerhetsmetoder perfekta eller ogenomträngliga. Vi kommer att behålla din Personliga Information under den tidsperioden som krävs för att uppnå ändamålen som beskrivs i den här Sekretesspolicyn, om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Datasändning, Förvaring och Hantering Globalt

Vi arbetar globalt och kan skicka din Personliga Information till Tredje Parter i hela världen för ändamålen som beskrivs i den här Sekretesspolicyn. Oavsett vart din Personliga Information skickas, förvaras eller hanteras, kommer vi att ta nödvändiga åtgärder för att skydda din Personliga Informations sekretess.

Sammanslagning, Försäljning eller Konkurs.

Om vi blir uppköpta av eller sammanslagna med en tredje parts enhet, eller vid händelse av en konkurs eller annan liknande händelse, reserverar vi oss för rättigheten skicka eller överlåta Personlig Information i anslutning till ovanstående händelser.

ändringar i den här Sekretesspolicyn

Emellanåt, kan vi ändra den här Sekretesspolicyn för att anpassa oss till nya tekniker, företagspraxis, reglerande krav eller andra ändamål. Vi kommer att informera dig samt söka ditt medgivande, om de här förändringarna är materiella och krävs enligt gällande lagstiftning.

Meddelande till Boende i Kalifornien

Om du bor i Kalifornien, kan du ha ytterligare rättigheter. “California Civil Code Section 1798.83” möjliggör det för dig, att efterfråga information gällande avslöjandet av din Personliga Information till Tredje Parter för Tredje Parters direkta marknadsföringsändamål. “California Business and Professions Code Section 22581” gör det möjligt för registrerade Användare som är minderåriga att efterfråga och få raderat specifikt publicerat innehåll.

Kommentarer och Frågor

Om du har en kommentar eller frågor gällande den här Sekretesspolicyn, vänligen kontakta oss på support@flycatcherapps.com. Vår App kan innehålla länkar till andra plattformar som inte ägs och kontrolleras av oss och vi ansvarar inte för dessa plattformars sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att vara uppmärksam när du lämnar vår App och att du läser igenom Sekretesspolicyn på andra plattformar som kan samla in din personliga Information.

Senast uppdaterad: april, 2018